Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách thức mà Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Đầu Tư Icare Partner (gọi chung là “Icare Partner” hoặc “chúng tôi”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách trong quá trình Quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Icare Partner (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”). 

 • Chính sách được xây dựng để giúp Quý khách nắm được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về Quý khách, ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
 • Bằng việc sử dụng Sản phẩm Của Chúng Tôi, Quý khách xác nhận:
  • Đã đọc toàn bộ Chính sách này, hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung Chính sách, và
  • Quý khách đã biết rõ và tự nguyện đồng ý cho phép chúng tôi có toàn quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả dưới đây.
  • cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của Quý khách theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Tòa án / Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với Icare Partner; hoặc các chi nhánh / đơn vị phụ thuộc của Icare Partner; hoặc với lý do chính đáng mà Icare Partner tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: tuân thủ quy trình pháp lý; tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với Icare Partner hoặc các chi nhánh / đơn vị phụ thuộc của Icare Partner; thực thi các điều khoản, điều kiện sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc Chính sách này; đáp ứng các yêu cầu của Quý khách về dịch vụ khách hàng; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Icare Partner hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và / hoặc công chúng.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng độc lập hoặc đồng thời với các thông báo, tài liệu tại các cơ sở, địa điểm của Icare Partner. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Chính sách này và các văn bản, tài liệu như nêu trên về cùng nội dung, Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Đối tượng áp dụng

Chính sách này được áp dụng cho toàn bộ khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng. 

4. Chính sách Quyền riêng tư bao gồm các nội dung sau:

(1) Các thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
(2) Các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập
(3) Thu thập các dữ liệu khác
(4) Quy định đối với thông tin thu thập bởi quảng cáo trên Internet và bên thứ ba[1]
(5) Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân[2]
(6) Thu thập và sử dụng cookies
(7) Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
(8) Vị trí của thông tin cá nhân
(9) Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
(10) Truy cập và lựa chọn
(11) Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
(12) Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
(13) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi[3]
(14) Một số thông tin bổ sung cho châu Âu

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Các loại thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

1.1. Thông tin cá nhân của quý khách được thu thập trong quá trình quý khách tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân theo quy định của Pháp Luật.

1.2. Quý khách đồng ý không cung cấp bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và sẽ thông báo lại cho chúng tôi về các nội dung không chính xác hoặc ngay khi có sự thay đổi thông tin.

1.3. Nếu Quý khách không muốn cung cấp các thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Quý khách có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản theo hướng dẫn quy định tại Mục 13, Phần II của Chính sách này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ của Quý khách có thể ảnh hưởng đến việc Quý khách sử dụng Sản phẩm Của Chúng Tôi.

2. Các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

2.1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Icare Partner thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi:

2.2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sử dụng camera và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “camera”) để nhận diện người và phương tiện ra vào các cơ sở kinh doanh và các khu vực thuộc quản lý của chúng tôi. Trong một số trường hợp, Quý khách có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, Quý khách bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của Quý khách). Nếu Quý khách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng Quý khách đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo quy định tại Chính sách này.

2.3. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

3. Thu thập các dữ liệu khác

3.1. Thiết bị của Quý khách gửi thông tin có thể gồm dữ liệu về Quý khách, được một máy chủ website ghi lại khi Quý khách sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Nếu Quý khách đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Quý khách. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

3.2. Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của Quý khách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Quý khách yêu cầu. Quý khách có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Quý khách thông qua các cài đặt trên thiết bị.

3.3. Khi Quý khách xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên Sản phẩm của chúng tôi hoặc thông qua dịch vụ, các thông tin có thể được gửi đến cho chúng tôi.

4. Quy định đối với thông tin thu thập bởi quảng cáo trên Internet và bên thứ ba[4]

4.1. Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. 

4.2. Sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ bởi một số dịch vụ phân tích web, thu thập dữ liệu, tương tác của người dùng từ bên thứ ba giúp xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

4.3. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Quý khách. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng và cho phép một bên thứ ba xem những thông tin nhận dạng của Quý khách. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Chúng tôi, trong nỗ lực của mình sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật; tuy nhiên CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ.

5. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm, Của Chúng Tôi, cụ thể: 

5.1. Cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.

5.2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi:

5.3. Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

5.4. Liên lạc với quý khách: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách về các vấn đề liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để trả lời yêu cầu, thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại của quý khách (nếu có).

5.5. Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách.

5.6. Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cá nhân và các quyền, tài sản của khách hàng, của chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

5.7. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận bổ sung của quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý Khách.

6. Thu thập và sử dụng cookies

6.1. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của chúng tôi (quy định cụ thể tại mục 6.3 dưới đây) sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu tâm đến các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn. Qua đó nâng cao được chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới phù hợp với nhu cầu của Quý khách.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Cải thiện an ninh.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

6.2. Cookie cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.

6.3. Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi quý khách tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. 

6.4. Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng “Trợ giúp” trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể bị hạn chế hoặc không hoạt động.

7. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân 

7.1. Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Icare Partner tuyệt đối không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác nêu trên có thể thay mặt chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các công ty liên kết của Icare Partner sẽ giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của Quý khách khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong những trường hợp cần thiết cho Mục đích của Các bên thứ ba nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quý khách và khi nào chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,… dành cho quý khách. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Icare Partner hoặc phần lớn tài sản của Icare Partner được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng.
 • Tùy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các quy định trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

7.2. Trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân cho phép một tổ chức có quyền thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách mà không cần sự đồng ý của Quý khách, quy định này sẽ mặc định được áp dụng cho Icare Partner.

7.3. Trong trường hợp Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của người khác thông qua việc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (“Bên nhận dữ liệu”) tại đây đồng ý rằng Người dùng đó sẽ (i) tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này, bao gồm bất cứ hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyển giao các dữ liệu này; (ii) cho phép Icare Partner hoặc Người dùng mà dữ liệu cá nhân của Bên nhận được thu thập (“Bên tiết lộ”) được xóa dữ liệu của Người dùng đã bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu; và (iii) cho phép Icare Partner hoặc Bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu thập liên quan đến họ bởi Bên nhận dữ liệu, trong mỗi trường hợp (ii) và (iii) nêu trên, tuân thủ với và khi được yêu cầu bởi các quy định của pháp luật có liên quan.  

8. Vị trí của thông tin cá nhân

Icare Partner có địa chỉ trụ ở tại Việt Nam và có văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. 

9. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân 

Tại Icare Partner bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách một cách tối ưu.

9.1. Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách trên hệ thống.

9.2. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

9.3. Chúng tôi duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Nếu Quý khách ngưng sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, hoặc quyền của Quý khách được sử dụng Sản phẩm và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách tuân theo Chính sách này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.[5]

10. Truy cập và lựa chọn

10.1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

10.2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 • Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập Icare Partner.com hoặc liên lạc Trung tâm chăm sóc khách hàng Icare Partner qua hotline 1900.232.389. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.
 • Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách tại Icare Partner.com (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với quý khách). Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
 • Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang quảng cáo liên quan (hoặc cách thức khác theo quy định tại Hợp đồng liên quan đến Quý khách).
 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

11. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Cha / mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên vui lòng giám sát và đảm bảo người chưa thành niên mà mình đang giám hộ không đăng tải hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Icare Partner. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của người chưa thành niên được cung cấp cho Icare Partner, cha / mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo đó đồng ý với việc xử lý thông tin của người chưa thành niên, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi.

12. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Việc lưu trữ được duy trì trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc tuân thủ theo quy định pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách.

Thời gian lưu giữ đối với mỗi thông tin cá nhân cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Icare Partner sẽ xóa các thông tin cá nhân của quý khách sau khi hết thời hạn lưu trữ theo các quy định pháp luật có liên quan.

13. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

13.1. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc cần giải đáp về quyền riêng tư hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của Icare Partner, vui lòng liên lạc theo thông tin sau:

 • Email: info@icare.vn
 • Phone: 0973.506.466

13.2. Đáp ứng sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về quý khách và tài khoản của quý khách. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho quý khách được quyền lựa chọn.

13.3. Quý khách có thể:

 • Rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email info@icare.vn, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách cũng như quy định pháp luật có liên quan.
 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân Quý khách cho Quý khách; yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi theo biểu mẫu và thủ tục phù hợp theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân trong trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân[6].

14. Một số thông tin bổ sung cho châu Âu

14.1. Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

 • Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân.
  Công ty cổ phần Icare Partner (Tầng 9, toà nhà Minori, số 67A Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đơn vị kiểm soát các thông tin cá nhân được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này.
 • Xử lý.
  Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:
  • Trường hợp cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc với tổ chức mà quý khách đại diện, nhằm thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, cung cấp các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, phản hồi các yêu cầu từ quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;
  • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo các quy định pháp luật có liên quan;
  • Trong các trường hợp cần thiết để tuân thủ pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý;
  • Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
  • Dựa trên sự chấp thuận của quý khách.
 • Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc tại Mục 13, Phần II của Chính sách này.

14.2. Khi quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.

14.3. Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách được thu thập và lưu trữ tại Liên Minh Châu Âu ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có nội dung Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.


[1] Đáp ứng quy định tại Điều 70 Nghị định 52/2013/NĐ-CP
[2] Đáp ứng quy định tại Điều 71 Nghị định 52/2013/NĐ-CP
[3] Đáp ứng quy định tại Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP
[4] Phù hợp với quy định tại Điều 68 Nghị định 52/2013/NĐ-CP
[5] Để đáp ứng Điều 16.2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP
[6] Để đáp ứng Điều 14.4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Nhận đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc tìm kiếm một đối tác đồng hành có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng giúp bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp đề xuất miễn phí từ chuyên gia cho bạn.
Đặt câu hỏi cho chuyên gia