Tối ưu trải nghiệm

Xây dựng hành trình khách hàng trước – trong – sau khám, xác định điểm chạm khách hàng và tối ưu từng điểm chạm để tạo ra trải nghiệm khách hàng xuất sắc

Xây dựng và triển khai SOP

Xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và triển khai quy trình thông qua tuyển dụng, đào tạo và kiểm tra nhân sự vận hành để đảm bảo vận hành tối ưu, hướng tới giảm chi phí và tăng hiệu suất vận hành

Áp dụng giải pháp công nghệ vào vận hành

Tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ cho tăng trưởng doanh thu (CRM, booking), vận hành phòng khám (ERP, HER) và hỗ trợ vận hành (hệ thống bảo trì máy lớn, hệ thống hỗ trợ và kiểm soát mua hàng, vật tư tiêu hao)

Tối Ưu Trải Nghiệm

 • Trước khám

  Tối ưu các kiểm chạm tìm kiếm thông tin (website), đặt khám, tư vấn
 • Trong khám

  Tối ưu các điểm chạm đăng kí, thực hiện dịch vụ, thanh toán, yêu cầu bảo hiểm
 • Sau khám

  Tối ưu các điểm chạm tái khám, chăm sóc khách hàng

Xây Dựng Và Triển Khai
Quy Trình Vận Hành Tiêu Chuẩn

 • Xây dựng SOP

  Xây dựng các quy trình vận hành tiêu chuẩn thông và các tài liệu, công cụ, hướng dẫn đi kèm của các nghiệp vụ ….
 • Triển khai SOP

  Triển khai quy trình thông qua tuyển dụng, đào tạo và kiểm tra nhân sự vận hành

Áp Dụng Giải Pháp Công Nghệ
Vào Vận Hành

 • Các hệ thống tăng doanh thu

  Tư vấn, triển khai các hệ thống tăng trưởng doanh thu bao gồm CRM, booking
 • Hệ thống quản trị phòng khám

  Tư vấn, triển khai các hệ thống vận hành phòng khám bao gồm ERP, HER
 • Hệ thống hỗ trợ vận hành

  Tư vấn, triển khai các hệ thống hỗ trợ vận hành như hệ thống bảo trì máy lớn, hệ thống hỗ trợ và kiểm soát mua hàng, vật tư tiêu hao