Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng trang web

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Các điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng trang web

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Không cung cấp dịch vụ và sản phẩm tài chính

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư iCare Partner (Việt Nam) hay bất kỳ thành viên nào của iCare Partner đều không chào bán bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính nào thông qua việc sử dụng và vận hành trang điện tử, hay cổng thông tin (sau đây gọi là “Trang Điện Tử”). Các sản phẩm và dịch vụ trên Trang Điện Tử này không cấu thành việc đề xuất hay chào bán bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào do bất kỳ thành viên nào của Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư iCare Partner cung cấp. Những thông tin trên Trang Điện Tử này không nhằm mục đích để phân phối cho, hay sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào nếu việc phân phối hay sử dụng trên là trái với pháp luật. Trang Điện Tử này không được xem như một cách truyền tải bất kỳ lời mời hay thuyết phục khách hàng tham gia vào hoạt động iCare Partner hay đầu tư hoặc bất kỳ đề xuất mua hay bán chứng khoán hay các công cụ tài chính khác nằm ngoài bất kỳ quốc gia nào mà Icare Partner không được cấp phép hoạt động (sau đây gọi là “Những Quốc Gia Có Thẩm Quyền”).

Không phải tất cả sản phẩm và dịch vụ mà Quý khách có thể thấy trên Trang Điện Tử này đều được cung cấp ở mọi khu vực địa lý mà Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư iCare Partner đang hoạt động. Quý khách chỉ nên truy cập những Trang điện tử địa phương ở nơi Quý khách sinh sống (“Trang Điện Tử Địa Phương”). Nếu Quý khách sử dụng những sản phẩm không được đề cập trên “Trang Điện Tử Địa Phương” thì Quý khách có thể xem thông tin về sản phẩm đó tại Trang Điện Tử này hoặc Trang Điện Tử khác của iCare Partner. Những sản phẩm và dịch vụ được đề cập bên ngoài Trang Điện Tử Địa Phương của Quý khách có thể không sẵn có ở quốc gia nơi Quý khách cư trú hay tại Những Quốc Gia Có Thẩm Quyền và có thể không phù hợp với Quý khách. Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về việc truy cập Trang Điện Tử này và các thông tin có sẵn trên Trang Điện Tử này để tự lấy thông tin cho bản thân và phải tuyệt đối tuân thủ các luật pháp và quy định được áp dụng tại quốc gia có liên quan. Những thành viên thuộciCare Partner có thể chỉ dựa vào quốc gia cư trú của Quý khách để từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách.

Những sản phẩm được đề cập trong Trang Điện Tử này có thể không được đăng ký hay cấp phép tại bất cứ iCare Partner trung ương, cơ quan chính quyền hay cơ quan điều chỉnh nào ở Những Quốc Gia Có Thẩm Quyển hay ở quốc gia nơi Quý khách cư trú. Theo đó, Quý khách có thể không nhận được sự bảo vệ của các luật về chứng khoán, luật về iCare Partner và các bộ luật và quy định có liên quan khác của quốc gia cư trú của mình đối với những sản phẩm và dịch vụ được đề cập tại Trang Điện Tử này.

Các sản phẩm, dịch vụ được đề cập hay có thể tiếp cận thông qua Trang Điện Tử này có thể không phù hợp với Quý khách hay bất cứ một người nào cụ thể. Quý khách cần biết rằng việc sử dụng Trang Điện Tử này hay bất cứ yêu cầu về thông tin nào của Quý khách phát sinh từ việc Quý khách truy cập Trang Điện Tử này đều không phải do Icare Partner hay bất cứ thành viên nào của  Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư iCare Partner chào mời, đồng thời việc cung cấp bất cứ thông tin nào thông qua Trang Điện Tử này đều sẽ không cấu thành hay được xem như là tư vấn đầu tư hay tư vấn tài chính.

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Bản quyền và thương hiệu

 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư iCare Partner và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của iCare Partner hoặc bên sở hữu chúng.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được iCare Partner chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Không tư vấn tài chính

Thông tin trong trang web này được cung cấp chỉ cho mục đích giáo dục và thông tin, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Thông tin này không nhằm mục đích hoặc cấu thành sự tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn kinh doanh hay bất kỳ tư vấn nào khác, các thông tin này về bản chất là chung chung và không cụ thể áp dụng cho trường hợp của Quý khách hoặc bất kỳ người nào khác. Quý khách không nên dựa trên những thông tin được cung cấp tại trang web này để đưa ra quyết định tài chính, quyết định đầu tư, quyết định kinh doanh hoặc bất kỳ quyết định nào khác. Các cá nhân truy cập vào trang web này nên tham khảo tư vấn của chuyên gia khi cần thiết.

Các trang web liên kết

iCare Partner và bất kỳ thành viên nào khác của iCare Partner không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó. Bằng việc cung cấp các liên kết đến các trang web khác, Icare Partner không được xem là chấp thuận, đề xuất, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ, hoặc không được xem là có sự hợp tác dưới mọi hình thức với các bên thứ ba và các trang web khác. Icare Partner không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất hợp đồng được ký kết bởi Quý khách và nhà cung cấp của các trang web khác ngoài trang web của iCare Partner trừ khi có những quy định khác hoặc được Icare Partner đồng ý.

Thư điện tử

iCare Partner không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến iCare Partner qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. iCare Partner sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho iCare Partner, hoặc nếu iCare Partner gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. iCare Partner không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền thông tin qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. iCare Partner không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của iCare Partner gây ảnh hưởng đến  tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

Tải xuống

Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu của Quý khách, rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin được truyền tải, rằng sẽ không có vi rút hoặc các yếu tố hủy hoại và lây nhiễm khác được truyền tải hoặc không có sự hư hại nào xảy ra cho hệ thống máy tính của Quý khách. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ một cách thích hợp và lưu trữ dữ liệu và/hoặc thiết bị và cảnh giác hợp lý để phát hiện vi rút và những yếu tố gây hại khác. Chúng tôi cũng không tuyên bố hay bảo đảm cho sự chính xác, chức năng hoặc sự vận hành của bất kì phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết với trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số 0973.506.466 hoặc email: info@icare.vn

Nhận đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc tìm kiếm một đối tác đồng hành có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng giúp bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp đề xuất miễn phí từ chuyên gia cho bạn.
Đặt câu hỏi cho chuyên gia